top of page

Algemene voorwaarden
Nectar Studio

1. Algemeen

Alle rechtsverhoudingen tussen:

Annelies Deleu – Nectar Studio

Lijnstraat 34

9831 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer 0690.526.865

Btw-nummer BE0690.526.865

Hierna genoemd ‘Nectar Studio’

en haar rechtsopvolgers en de opdrachtgever worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Meer informatie kan gevonden/bekomen worden op de website van Nectar Studio www.nectarstudio.be, of via e-mailadres: hi@nectarstudio.be.    

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Nectar Studio indien zij deze voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden worden bij iedere offerte gevoegd. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang.

Partijen erkennen deze bepalingen grondig onderhandeld te hebben, met een evenwichtige overeenkomst als resultaat.

Voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden voor zijn dienstverleners heeft, worden zij integraal uitgesloten, ook als deze later aan Nectar Studio zouden worden bezorgd.

Nectar Studio behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal pas op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtgever worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 12 mei 2023 geüpdatet.

2. Offerte

Een offerte van Nectar Studio is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Nectar Studio en is slechts geldig ten aanzien van de onderneming/persoon/personen aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na datum van de offerte. Nectar Studio heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt.

Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bij opmaak van deze nieuwe offerte zullen prijzen opgenomen worden die gelden op het moment van het opmaken van deze nieuwe offerte.

Kennelijke fouten in de offerte binden Nectar Studio niet.

Indien de opdrachtgever vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de opdrachtgever steeds voorafgaand aan de bevestiging van de offerte contact opneemt met Nectar Studio.

 

Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk en zeker ingevolge een wijziging van de opdracht door de opdrachtgever.

De aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte is onherroepelijk, dit uiteraard behoudens de opties tot beëindiging van deze overeenkomst overeenkomstig deze algemene voorwaarden of de wet.

3.      Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Nectar Studio zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald op de bankrekening van Nectar Studio.

Eventuele door de opdrachtgever gevraagde aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke voorafgaandelijke aanvaarding hiervan door Nectar Studio. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje en aflevertijden.

Door zijn aanvaarding erkent de opdrachtgever volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten/verkopen.

4.      Verwerking van persoonsgegevens

Nectar Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, in het bijzonder om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Nectar Studio verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, dewelke steeds via de website van Nectar Studio kan worden geconsulteerd via deze link. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen.

Wanneer de opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan Nectar Studio, zorgt hij ervoor dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden doorgegeven.

De opdrachtgever geeft aan Nectar Studio de toestemming om diens handelsnaam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten zoals op haar website of in brochures voor prospects.

5.      Uitvoering van de werkzaamheden

A. Uitvoering algemeen

Uitvoeringstermijnen zijn evenwel steeds indicatief. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor van Nectar Studio, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige/aanverwante) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Nectar Studio dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

 

Indien een creatief concept werd goedgekeurd door de opdrachtgever, maar de opdrachtgever wenst het goedgekeurde ontwerp in een latere fase alsnog te wijzigen, dan wordt een nieuw creatief concept aangerekend waarvoor Nectar Studio een prijs(inschatting) zal geven.

 

Voor het ontwerpen van drukwerk en gadgets zijn de prijzen inclusief productieresearch & opvolging, exclusief productiekost. Indien er speciale productievereisten zijn, kunnen extra uren voor productieresearch aangerekend worden. Opdrachtgever kan zelf een drukkerij/leverancier kiezen of Nectar Studio kan helpen de ideale partner te vinden. Belangrijk: de opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor het aanleveren van alle nodige en wettelijke informatie voor de verpakking.

Omwille van het huidige economische klimaat kunnen er vrij lange lever- en productietijden zijn en omwille van volatiele (grondstof)prijzen kunnen offertes voor bijvoorbeeld drukwerk van dag tot dag verschillen.

B. Specifieke diensten

a) Merkidentiteit en naamsonderzoek

Het proces van strategie tot visuele merkidentiteit duurt ongeveer zes (6) à acht (8) weken.

Bij het zoeken van een nieuwe naam, worden volgende onderzoeken gedaan:

  • Opzoeking in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

  • Opzoeking in het Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom; 

  • Opzoeking bij DNS.

Geenszins zit enige registratie van de naam binnen het toepassingsgebied van de offerte. De opdrachtgever zal dus desgevallend zelf moeten zorgen voor merkregistratie, registratie van handelsnaam in de KBO etc.

Meetings met de opdrachtgever dienaangaande zitten niet vervat in de prijs. 

Na goedkeuring van een tussentijds concept (zoals aangegeven in het commercieel voorstel), zijn verdere aanpassingen aan goedgekeurde concepten aan een meerkost.  

b) Grafisch werk

Finale ontwerpen worden enkel in .eps, .jpg, .png of .pdf formaat afgeleverd, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

 

Het bronbestand zal niet worden overgemaakt aan de opdrachtgever (zoals .psd voor Photoshop of .ai voor Illustrator of .indd voor Indesign), tenzij er specifieke afspraken rond afkoop van intellectuele rechten gemaakt werden. Mock-ups of voorbeelden van ontwerpen die niet werden gefactureerd, mogen nooit gebruikt worden door de opdrachtgever. Ontwerpen die initieel niet als template dienden te worden opgemaakt, maar dit later alsnog wenselijk wordt geacht, kunnen in latere fase alsnog als template worden aangeleverd, maar dit steeds tegen een meerkost.

c) Drukwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat proefdruk op verzoek van de opdrachtgever gebeurlijk vertraging in de levering kan opleveren.

Eventuele correcties op de proefdruk moeten Nectar Studio bereiken binnen de twee (2) werkdagen vanaf ontvangst van de proefdruk door de opdrachtgever. Nectar Studio is niet gehouden rekening te houden met correcties en/of opmerkingen op de proefdruk ontvangen na deze termijn.

De opdrachtgever zal steeds een “goed voor druk” geven. Een “goed voor druk” eigenhandig geschreven of via e-mail gegeven, geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering door Nectar Studio en ontdoet Nectar Studio van elke aansprakelijkheid omtrent eventuele fouten of gebreken.

De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van de uit te voeren werken, die redelijk zijn en gebruikelijk in de sector worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Nectar Studio kosteloos tien (10) tot twintig (20) exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

C. Uitvoering als zelfstandig dienstverlener

Nectar Studio verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Het betreft een middelenverbintenis. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is Nectar Studio volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Nectar Studio zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Nectar Studio is geen werknemer van de opdrachtgever, maar Nectar Studio zal de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de opdrachtgever respecteren.

Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen Nectar Studio en de opdrachtgever, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hen toe te laten de werkzaamheden overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen Nectar Studio en de opdrachtgever.

 

Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

D. Annulatie

  • korte specifieke opdrachten:

Bij annulatie worden steeds de reeds uitgevoerde activiteiten aangerekend met als minimum het gevraagde voorschot,  alsook de gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen) voortvloeiende uit verplichtingen die Nectar Studio reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht worden doorgerekend. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. Wijziging naar een datum die meer dan drie (3) maanden na de afgesproken datum valt, wordt als een annulatie beschouwd, waarbij bovenstaande annulatievoorwaarden gelden.

  • Opdracht van onbepaalde duur:

Voor opdrachten van onbepaalde duur in beslag zullen nemen, zullen partijen steeds schriftelijk een aparte opzegregeling overeenkomen.

E. Samenwerking met derden

Nectar Studio kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever nodig is.

 

Wanneer Nectar Studio een derde partij aanraadt, gaat de opdrachtgever een rechtstreekse overeenkomst aan met deze derde partij. Het is alsdan aan de opdrachtgever om de voorgestelde partij te bevragen en uiteraard staat het de opdrachtgever nog steeds vrij om met een andere partij in zee te gaan.

F. Klachten

De opdrachtgever zal Nectar Studio tijdig de nodige feedback geven en haar onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van moeilijkheden of bezwaren, dit in ieder geval binnen de zeven (7) dagen nadat opdrachtgever de prestaties van Nectar Studio heeft kunnen evalueren.

De opdrachtgever moet Nectar Studio in ieder geval de kans geven om de problemen te onderzoeken en mag geenszins handelingen stellen die dit zouden kunnen verhinderen.

Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot schuldvergelijking.

G. Kopieën

Opdrachtgever dient zelf de ontwerpen te bewaren. Nectar Studio’s hoeft de ontwerpen niet langer dan één (1) jaar na de beëindiging van de opdracht bij te houden.

6.      Vertrouwelijkheid

Nectar Studio respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Nectar Studio zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. Wanneer Nectar Studio voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaardt ook de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan teneinde de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid gedetailleerder te bepalen, dewelke voorrang zal hebben.

7.      Medewerking van de opdrachtgever en andere uitvoeringsmodaliteiten

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht(en) te kunnen garanderen, verwacht Nectar Studio van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek.

Nectar Studio kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de opdrachtgever de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de opdrachtgever. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Nectar Studio alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

8.      Meerdere contactpersonen

Indien de opdrachtgever meerdere contactpersonen heeft, is Nectar Studio gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

9.      Onmiddellijke beëindiging

Nectar Studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de samenwerking verhinderen zoals:

  • schending door de opdrachtgever van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte of enige andere overeenkomst tussen partijen. Als een schending van de opdrachtgever wordt onder meer beschouwd het ontijdig betalen van een factuur of gebrek aan medewerking gedurende één maand;

  • ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de opdrachtgever.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Nectar Studio worden medegedeeld en dit door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Ingevolge de ontbinding is de opdrachtgever in ieder geval een vergoeding verschuldigd voor de reeds uitgevoerde activiteiten aangerekend met een minimum van het betaalde voorschot,  alsook de gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen) voortvloeiende uit verplichtingen die Nectar Studio reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

De ontbinding van de overeenkomst door Nectar Studio op basis van voormelde gronden brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen van Nectar Studio gericht aan ondernemingen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.

10.    Intellectuele eigendomsrechten

Er worden aan de opdrachtgever geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Nectar Studio zal het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, op alle door haar opgemaakte documenten, tekeningen, schetsen en materialen, behouden en dit ongeacht of hiervoor aan de opdrachtgever kosten werden in rekening gebracht.

De opdrachtgever aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Zo kan de opdrachtgever de aangeleverde branding niet zonder voorakkoord van Nectar Studio voor een ander product of dienst gebruiken. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Nectar Studio veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

Partijen kunnen evenwel uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Enige overdracht van rechten zal evenwel slechts uitwerking krijgen na betaling van de factuur door opdrachtgever.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Nectar Studio kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Bovendien kan Nectar Studio niet meer aansprakelijk gesteld worden voor fouten in ontwerpen indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door Nectar Studio ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever of diens door Nectar Studio aanvaarde klanten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen. 

In geval de opdrachtgever zelf materiaal aanreikt, garandeert de opdrachtgever dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht (bv. in bezit van de correcte licentie op beelden en fonts) noch enig ander recht, dat het materiaal conform de wetgeving is en dat hij Nectar Studio zal vrijwaren in geval van geschillen.

 

Nectar Studio behoudt zich het recht voor de naar de opdrachtgever doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie (bv. portfolio, website, social media), en dit zonder dat er bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever worden gedeeld.

 

Bovendien is Nectar Studio is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of haar naam te laten vermelden op de gemaakte ontwerpen door bijvoorbeeld melding van het symbool © met vermelding “Nectar Studio” en het jaar van de eerste openbaarmaking.

11.    Betaling en facturatie

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO en excl. btw tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

In de offerte zullen ook eventuele bijkomende kosten vermeld staan zoals verplaatsingskosten.

Nectar Studio behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

De betaling gebeurt in 3 schijven:

  1. Bij goedkeuring van de offertes (35%)

  2. Midden in het ontwerptraject (35%)

  3. Na definitieve oplevering van het complete pakket (saldo).

De facturen van Nectar Studio zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer van Nectar Studio vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum, met uitzondering van facturen aangaande drukwerk en gadgets waarvoor een betaaltermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum geldt.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Nectar Studio geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever.

In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan de wettelijke interest.

Onverminderd het voorgaande behoudt Nectar Studio zich het recht voor zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijftig euro (€ 150,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.

Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom.

Zonder betaling is de opdrachtgever niet gerechtigd de gemaakte ontwerpen te gebruiken.

12.    Aansprakelijkheid

De verbintenis tot uitvoering van diensten is in hoofde van Nectar Studio is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Nectar Studio kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van diensten door derde partijen. De opdrachtgever aanvaardt dat Nectar Studio geen juridisch advies (o.a. met betrekking tot de GDPR) verleent over bepaalde marketinginspanningen, marketinghandelingen of hun gevolgen, noch over het bestaan van intellectuele rechten zoals merkrechten en/of auteursrechten van derden.

De aansprakelijkheid van Nectar Studio, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) keer de vooropgestelde projectvergoeding. Beide partijen achten dit een redelijke bepaling.

Nectar Studio zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

 

De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten. 

 

De opdrachtgever zal Nectar Studio zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de vijftien (15) dagen na ontdekking schriftelijk op de hoogte brengen van gebeurtenissen die de aansprakelijkheid van Nectar Studio kunnen teweegbrengen.

 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Nectar Studio in elk geval indien de vordering in rechte niet door de onderneming is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

 

Indien Nectar Studio wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Nectar Studio en een derde en/of de opdrachtgever, zal Nectar Studio ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Nectar Studio zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal Nectar Studio vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout.

13.    Overmacht en hardship

Bovendien kunnen er zich situaties van force majeure (overmacht) voordoen.

De volgende situaties zullen in ieder geval (niet-limitatieve opsomming) als een force majeure situatie te beschouwen zijn: elektronische panne, natuurrampen, brand, oorlog, files op de Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en servers, stakingen, wanprestatie of overmacht van haar leveranciers, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie, ziekte van de aangeduide uitvoerder van de opdracht.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen mits het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Voor wat betreft de toepassing van hardship verklaart Nectar Studio in ieder geval het risico van artikel 5.74, 4° BW niet te hebben genomen.

14.    Niet-afwervingsverplichting

De opdrachtgever verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van zes (6) maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een (voormalig) werknemer of (voormalig) onderaannemer van Nectar Studio af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met Nectar Studio. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.

15.    Slotbepalingen

Opdrachtgever kan de overeenkomst, noch een deel ervan overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nectar Studio. Nectar Studio is ten alle tijde gerechtigd om deze overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere van toepassing zijnde clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de opdrachtgever en Nectar Studio, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

Een partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Nectar Studio en de opdrachtgever.

 

Alle geschillen tussen Nectar Studio en de opdrachtgever behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Nectar Studio haar vestigingsadres heeft.

Nectar Studio Graphic Design.png
bottom of page